7 Mar 2016 22:21

Kebeb ? Ahhahaha kebab kebab , iya elsa sekarang jual kebab -______-