13 Mar 2016 23:04

@Vanka_JKT48 yah gak ketemu sih tadi :(