29 May 2016 20:46

Happy birthday @ghaidaJKT48 semua yg terbaik buat kamyuuuu #HBDKamen21derGhaida ❤️❤️❤️❤️